regulamin

REGULAMIN
Regulamin sklepu internetowego nomadceramics.com

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy nomadceramics.com, dostępny pod adresem internetowym
  nomadceramics.com, prowadzony jest przez Pawła Guder prowadzącego działalność
  gospodarczą pod firmą Aria Vera Paweł Guder, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 7952465069, REGON: 381202636.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
  internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
  odległość za pośrednictwem Sklepu.

  Definicje
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aria
  Vera, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  (CEIDG) NIP: 7952465069, REGON: 381202636.
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  nomadceramics.com
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
  Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
  usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Elektryków 132B, 80-001 Gdańsk
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hellolittlenomad@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533853662
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 24 1140 2004 0000 3102 7797 7826
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18 od
  poniedziałku do piątku i w godzinach 10-14 w soboty.

§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
  § 5
  Informacje ogólne
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
  jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
 7. Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
  (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas
  nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie
  płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
  wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
  sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
  dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w
  opisie Produktu.

§ 6
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka”;
 2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji klikając przycisk
  „zamawiam”;
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
  adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
  dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
  Zamówienia,
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz dokonać płatności.
  § 7
  Oferowane metody dostawy oraz płatności
 6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  a) Przesyłka kurierska.
  b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Elektryków 132B, 80-001Warszawa
 7. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  a) Płatności elektroniczne Przelewy24
  b) Płatność PayPal
  c) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną
  przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy
  przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
  płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży/realizacja zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
  Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą,
  czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub
  konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych Przelewy24 albo
  płatności PayPal Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni
  kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
  zamówienie zostanie anulowane.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
  dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych Przelewy
  lub PayPal – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. b) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
  gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O
  gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
  Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
  składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Dostarczymy produkt(y) zgodnie z potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminie lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Proszę pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty i niedziele. Dostawa wirtualnej karty podarunkowej zostanie uznana za zrealizowaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z karty podarunkowej, a w każdym razie z chwilą wysłania jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 8

NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY/reklamacja

Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

 1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  Prawo odstąpienia od umowy
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej
  rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
  czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
  posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas telefonicznie pod numerem 533853662, e-mailem pod adresem: HELLO@NOMADCERAMICS.COM
 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
  przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
  Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
  załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
  jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
  adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Adres do zwrotu: Aria Vera Paweł Guder: 80-322 Gdańsk, ul.Liczmańskiego 16/2
 10. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
  rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
  Sprzedawcę.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził
  się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
  klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
  płatniczej Zamawiającego.
  e) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem.
  f) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
  odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed
  upływem terminu 14 dni.
  g) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie
  odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie
  się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 14. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
  od Umowy,
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
  upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
  kontroli,
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu,
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę,
  j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
  do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia
  od Umowy,
  § 10
  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 15. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca. Aria Vera Paweł Guder, 80-322 Gdańsk, ul. Liczmańskiego 16/2, e-mail: hello@nomadceramics.com
 16. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi
  na to zgodę – także w celu marketingowym.
 17. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
 18. Reklamcje wysłane na e-mail: hello@nomadceramics.com zostaną rozpatrzone w terminie 14dni.
 19. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana drogą mailową bezpośrednio do klienta.

Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
  Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
  dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy